Black Men in White Coats
Tulsa, Oklahoma

All photos by Jamie Glisson